Adatvédelmi tájékoztató


Általános rendelkezések

A szabályzat célja a Semina Oktatóközpont Kft-nek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – jelen szabályozásban, a továbbiakban GDPR Rendelet) történő megfeleltetése, a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának és az érintettek jogai érvényesítési, valamint mindezekkel kapcsolatos felelősségi rendszer meghatározása.

· A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni Semina Oktatóközpont Kft. személyes adatkezelésére, azzal kapcsolatos folyamatok szabályozására érvényesítésére, az érintettek jogainak biztosítására. A szabályzat rendelkezéseit érvényesíteni kell valamennyi olyan személyre, akik a Semina Oktatóközpont Kft. részére adatfeldolgozási, vagy közös adatkezelési tevékenységet végeznek. Amennyiben egyes adatkezelők, vagy adatfeldolgozók személyes adatkezelésére törvény a GDPR rendeletnél szigorúbb rendelkezések alkalmazását írja elő, így ezen személyes adatok vonatkozásában a szigorúbb rendelkezéseket kell alkalmazni.

· A szabályzat időbeli hatálya

A szabályzat rendelkezései az aláírás napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. május 25. napjától kell alkalmazni.

· A szabályzat alapja

A szabályzat létrehozásának oka, hogy a Semina Oktatóközpont Kft. a vele jogviszonyba lépők és érdeklődők személyes adatait kezeli. Az adatkezelés egységes szabályozása érdekében a Semina Oktatóközpont Kft. olyan szabályzatot készít, amely az egyes oktatóközpontok/nyelvstúdiók számára irányadóak.

· Alapfogalmak

Jelen szabályzat alábbi alapfogalmai egyeznek a GDPR rendelet 4. cikkében felsorolt alapfogalmakkal, az alábbi kiegészítésekkel és hozzáfűzött rendelkezésekkel:

Profilalkotás: a Semina Oktatóközpont Kft. jogosult az érintett hozzájárulása alapján profilalkotásos adatkezelést végezni ha arra üzletszerzés, új tanfolyamok indítása, vagy igényfelmérés céljából kerül sor.

Nyilvántartási rendszer: minden olyan elektronikus és papíralapú nyilvántartás, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó személyes adatokat tartalmaznak, kezelnek, vagy feldolgoznak.

Tevékenységi központ: 9012, Győr, Hegymester út 40.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf..5; c; elérhetősége: Telefonon: +36 1 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL https://naih.hu)

· A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésére a franchise jogosult a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltak szerint jár el. Ezen rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki, illetve az alábbi módokon valósulnak meg.

· Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A Semina Oktatóközpont Kft. köteles adatkezelése és feldolgozása során a GDPR rendelet, a magyar jogi szabályozás és jelen szabályzat rendelkezéseit maradéktalanul betartani. A Semina Oktatóközpont Kft. jogosult olyan folyamatok és eljárásrendek kialakítására, jelentkezési nyomtatványok, szerződési feltételek, adatkezelési hozzájárulások és nyilatkozatok készítésére, amelyek ezen alapelvi rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelnek.

A Semina Oktatóközpont Kft. által végzett személyes adatok kezelése a nyelvtanfolyamok, illetve tanári képzések teljesítéséhez szükséges. Ezek hiányában a személyes adatkezelés kizárólag az érintett, tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával lehetséges.

Hozzájárulásos adatkezelés esetén a cég az érintett hozzájárulását igazolható módon, tehát írásban szerzi be. A hozzájárulásos adatkezelés esetén az érintett önkéntes hozzájárulása bármikor, indokolás nélkül visszavonható, amelyről az érintettet minden esetben tájékoztatni szükséges.

Gyermekek személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezeléséhez az érintett felett szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a hozzájárulásos személyes adatkezelést követően a Semina Oktatóközpont Kft. az érintettel szerződést köt, a személyes adatok kezelésére a szerződéses ajánlat megtételétől, vagy a szerződés létrejöttétől a szerződéses személyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

Valamennyi adatkezelési módnál az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy a cég milyen személyes adatokat kezel, milyen személyes adatot milyen célból kinek ad át adatfeldolgozás céljából. A tájékoztatást elsősorban az általános tanfolyami feltételekben kell rögzíteni és az érintettek részére internetes felületen is elérhetővé kell tenni. Egyben biztosítani kell azt is, hogy az érintett az adatkezelést végzőtől a személyes adatainak kezeléséről, érintetti jogairól a GDPR rendelet szerinti tájékoztatást kérelmére megkaphassa.

A Semina Oktatóközpont Kft. a személyes adatok különleges kategóriáit akkor kezelheti, ha ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását adja vagy az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó követelmény teljesítése miatt szükséges. Ilyen személyes adatkezelésre különösen akkor kerül sor, ha a szolgáltatás jogosultja (tanuló) egészségi állapota a tanfolyamon, vagy egyéb rendezvényen (pld. tábor) való részvétel során speciális ellátásra szorul (allergia, tanulási nehézség, nem szembetűnő, de a képzést befolyásoló fogyatékosság stb.)

· Célhoz kötöttség

A Semina Oktatóközpont Kft. a személyes adatokat csak a működéséhez és szerződéseinek, szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célból kezeli. Ennek során nem vesz, és nem értékesít, nem ad át és nem tesz harmadik személy számára hozzáférhetővé személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat.

· Adattakarékosság

A Semina Oktatóközpont Kft. kizárólag annyi személyes adatot kezel, amennyi a törvényes működéséhez és szerződéseinek kezeléséhez szükséges.

· Pontosság

A Semina Oktatóközpont Kft. minden ésszerű és szükségszerű intézkedést megtesz a személyes adatok pontossága és aktualizálása érdekében. A személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tanfolyamonként frissíti, továbbá az érintetteknek a bejelentései alapján a változásokat a rendszeren átvezeti.

· Korlátozott tárolhatóság

A Semina Oktatóközpont Kft. haladéktalanul megszünteti a GDPR rendelet hatálya alá tartozó azon személyes adatok kezelését, amelyeknél a célhoz kötöttség már nem állapítható meg és az adat kezelésének megszüntetésére a jogszabály lehetőséget ad.

· Integritás és bizalmas jelleg

A cég megteszi az oktatási vállalkozásoktól elvárható színvonalú, fejlett technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket, amely a személyes adatok kezelésének és feldolgozásának biztonságát az előírt módon biztosítja. Ennek érdekében követelményrendszert támaszt minden olyan adatfeldolgozóval, illetve közös adatkezelővel, akik a franchise jogosultnak a GDPR rendelet hatálya alá tartozó személyes adatait kezelik, illetve az adatfeldolgozás bármilyen fázisában részt vesznek.

· Elszámoltathatóság

A Semina Oktatóközpont Kft. a szervezeti rendjét és adatkezelési rendszerét úgy építi ki, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása nyomon követhető legyen, hogy egyes adatkezelési művelet és adatfeldolgozás során ki és milyen adatműveletet hajtott végre.

· Az érintettek jogai és azok biztosítása

· Átlátható intézkedések

A Semina Oktatóközpont Kft. megteszi a szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett részére a GDPR Rendeletben meghatározott szempontok alapján a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást írásban vagy szóban előírt határidőn belül (30 nap) meg tudja adni.

Az írásbeli tájékoztatást az érintettek részére a szerződéses kapcsolat létrejöttét, a személyes adatok kezelését megelőzően kell adni:

 • tanfolyamok, táborok esetében a jelentkezési lap kitöltésekor;
 • munkaviszony esetén annak létesítésekor;
 • más esetekben a személyes adatok megadásakor vagy megismerésekor.

Az írásbeli tájékoztatás díjmentes. A tájékoztatás írásbelinek minősül az érintett részére kialakított elektronikus felületen történő elektronikus levélben történő megküldés is.

A tájékoztatás csak jogszabályban előírt esetekben tagadható meg.

A Semina Oktatóközpont Kft. gondoskodik arról, hogy az egyes képzésekre való jelentkezési lapok vagy tanfolyami általános feltételek a tájékoztatásra is kiterjedjenek, az ezirányú tájékoztatás az érintettek részére a honlapján is könnyen hozzáférhető legyen.

Az érintettek jogairól való szóbeli tájékoztatás feltétele az érintett személyazonosságának megállapítása és a tájékoztatásra való jogosultság feltételeinek fennállta. Az érintett kérelmére történő tájékoztatásért a személyes adatot kezelő franchise jogosult vállalkozás vezetője felel.

· Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatok az érintettől kerülnek beszerzésre

Az érintett részére nyújtott adatvédelmi tájékoztatónak az alábbi alapinformációkra szükségszerűen kell kitérni:

 • Semina Oktatóközpont Kft. mint adatkezelő személye és elérhetősége;
 • az adatkezelést végző vállalkozás vezetője, aki felel az adatkezelés jogszerűségéért és annak elérhetősége;
 • a személyes adatok kezelésének célja, valamint a kezelésének jogalapja (hozzájáruláson, szerződés teljesítésén, vagy a jogszabályi kötelezettségének teljesítésén alapuló adatkezelés);
 • az érintett személyes adatok kategóriái.

A személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az érintettet az alábbi kiegészítő információkról kell tájékoztatni:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • amennyiben megállapítható vagy egy harmadik fél jogos érdeke, akkor ennek tényéről;
 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, kezelésének korlátozásához, a személyes adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adathordozáshoz való jogról, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának következményeiről;
 • felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának jogáról;

· Az érintett hozzáférési joga

A Semina Oktatóközpont Kft. az érintettnek a személyes adataihoz és az adatkezeléssel történő információhoz való folyamatos hozzáférést az alábbiak szerint biztosítja.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információkat a honlapon;
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatokkal kapcsolatban az általános tanfolyami feltételekben, illetve az ahhoz kiadott adatvédelmi tájékoztatóban;
 • konkrét érintettek vonatkozásában az egyedi személyes adataival kapcsolatos műveletekről írásbeli, vagy szóbeli megkeresés alapján

· A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését. Az érintett kérelmének teljesítéséhez a franchise jogosult az érintett személytől okiratot kérhet be, amelynek adatai alapján a helyesbítést vagy kiegészítést haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül elvégzi. Ilyen adatellenőrzésre különösen a képzésen való részvétel igazolása érdekében kerülhet sor, különösen, ha a képzésről kiadott igazolás az érintett részére jogosultságokat biztosít.

· A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

A Semina Oktatóközpont Kft. az Adatvédelmi rendeletben meghatározott okokból haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait.

A törléshez való jog az érintettet nem illeti meg, amennyiben a személyes adatainak teljesítése a franchise jogosult szerződési kötelezettségeinek, vagy jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, vagy a megőrzéséhez egyéb jogos érdek fűződik

· Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására az érintett kérelme alapján kerülhet sor. Amennyiben ilyen intézkedés válik szükségessé, ezt az adatkezelő végzi el, vagy ezen intézkedés megtételével az adatfeldolgozót bízza meg. A megjelölés történhet az érintettet a nyilvántartásban történő azonosító szám megjelölésével, vagy papíralapú dokumentáció esetén feljegyzésnek az iratok első oldalára történő helyezésével.

· A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A vállalkozás vezetője az érintettet az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról írásban köteles tájékoztatni.

· Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a személyes adatainak széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő továbbításának kérésére. Az érintett ezen jogának gyakorlására a GDPR rendelettől eltérően akkor is jogosult, ha adatainak kezelését a franchise jogosult nem az érintett hozzájárulása alapján kezeli, feltéve ha az adatkezelés automatizált módon történik.

· A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja kizárólag a Semina Oktatóközpont Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett személyes tanfolyamon, illetve egyéb oktatáson résztvevők adataitól külön kell kezelni, amennyiben azokat közvetlen üzletszerzés érdekében kívánja felhasználni, vagy ilyen okból másik cég felé továbbítani. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén az érintettek figyelmét az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az ilyen módon történő adatkezelése ellen bármikor indokolás nélkül tiltakozhat. A tiltakozás bejelentését bizonyítható formában kell rögzíteni. Ennek formája lehet telefonon, vagy személyesen történő bejelentés, levél, fax, vagy e-mailen történő jelzés.

A Semina Oktatóközpont Kft. akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, különösen profilalkotást, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulást az általános tanfolyami feltételekben írt tájékoztatás átadásával és a jelentkezési lapon történő hozzájárulással kell az érintettől beszerezni és azt a rendszerben jelölni.

· A Semina Oktatóközpont Kft. adatkezelése és adatfeldolgozása

A Semina Oktatóközpont Kft. elemzés és folyamatos kockázatértékelés és a jelen szabályzatban foglaltak alapján megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A Semina Oktatóközpont Kft. adatfeldolgozó igénybevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy a személyes adatok kezelése során a Rendelet szerint beépített és alapértelmezett adatvédelem megfelelő módon valósuljon meg.

· Adatfeldolgozás

A cég az adatfeldolgozásához adatfeldolgozót vehet igénybe az alábbi feltételekkel:

 • az adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására;
 • a cég előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Semina Oktatóközpont Kft.-t minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen;
 • az adatfeldolgozó írásbeli szerződésben vállalja a Rendelet 28. cikk (3-5) bekezdésében megjelölt feltételek teljesítését,
 • továbbá az adatvédelmi incidensek haladéktalan jelentését a Semina Oktatóközpont Kft. felé.

Adatfeldolgozási tevékenység igénybe vételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adatfeldolgozó a fenti feltételeket vállalja és Semina Oktatóközpont Kft. meggyőződik arról, hogy az adatfeldolgozó képes a szerződésben foglalt garanciális szabályokat betartani és az érintettek jogai nem sérülnek.

A Semina Oktatóközpont Kft. jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a számla kiállításához szükséges személyes adatokat, illetve a kiállított számlákat, befizetési bizonylatokat könyvelőnek adhatja át, akiknek ezen tevékenysége adatfeldolgozásnak minősül

Az egyes adatkezelési és feldolgozási műveletekről az érintetteket az adatkezelő Semina Oktatóközpont Kft. köteles tájékoztatni

· Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Semina Oktatóközpont Kft. az általa rögzített és kezelt személyes adatokról a Rendelet 30. cikke szerinti nyilvántartást vezet.

· Személyes adatok továbbítása

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására megfelelőségi határozat, vagy megfelelő garanciák és jogorvoslati lehetőségek biztosítása alapján, vagy a Rendeletben különös helyzetekben biztosított eltérésekre előírt esetekben van helye.

· Jogorvoslati jogosultság

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

· Az egyes adatkezelések szabályai

· HR adatkezelés

A toborzás, ajánlás és jelentkezések során beérkező személyes adatokat egységes adatbázisban kell nyilvántartani. A jelentkezők részére adatvédelmi tájékoztatást kell adni személyes adatainak kezeléséről és annak végső határidejéről. A sikertelen pályázó, vagy jelentkező személyes adatait legkésőbb az adatainak megismerését követő 12. hónapban törölni kell, papíralapon rögzített személyes adatait meg kell semmisíteni. A törlésnek és a megsemmisítésnek ki kell terjednie a belső levelezésben továbbított személyes adatokra is.

A munkavállalókat tájékoztatni kell a személyes adatok kezeléséről és arról, hogy az egyes személyes adatokat bérszámfejtési, társadalombiztosítási és nyilvántartási célból kinek továbbítja. Egyben az adatfeldolgozónak a Rendelet szerinti adatairól is tájékoztatását kell adni. Ki kell alakítani a munkavállalók személyes adataihoz való hozzáférés jogosultsági rendszerét is, amelyben meg kell határozni, hogy ki és milyen személyes adatokhoz fér hozzá és kik jogosultak az adatok bővítésére, módosítására, kezelésének, feldolgozásának megszüntetésére.

A munkavállalók egészségügyi adatai közül kizárólag a belépéskori és az időszakos orvosi felülvizsgálat alkalmassági adatai kezelhetőek. A munkavállaló képességével és személyiségével összefüggő, továbbá egyéb – a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok – csak az érintett hozzájárulásával kezelhetőek. Az ilyen adatok csak a munkavállaló alkalmasságával összefüggőek lehetnek, egyéb ilyen adatok kezelésére nem kerülhet sor.

Az adatfeldolgozóval közösen ki kell alakítani a személyes adatok kezelésének megszüntetési rendszerét is azon adatok vonatkozásában, akik munkaviszonya megszűnt.

A képzési jogosultságokat igazoló nyilvántartást legfeljebb 20 évig lehet megőrizni.

A Semina Oktatóközpont Kft. a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosítási ügyintézéshez, munka és tűzvédelemhez, továbbá egyéb hatósági kötelezettségek teljesítéséhez további alvállalkozót vehet igénybe, akik a részükre átadott adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek, így rájuk az erre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

· Marketing

Üzletszerzési célú adatgyűjtésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésének célját és módját az adatgyűjtést megelőzően a cég előre meghatározza. Az érintetteket az adatfelvételt megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelésről és jogaikról. Az ilyen célú adatkezelés legfeljebb 6 hónapi időtartamig terjedhet, azt követően az adatokat törölni kell, a papíralapon lévő adatokat pedig meg kell semmisíteni.

A hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatait kizárólag addig lehet kezelni, amíg a hírlevélre való feliratozását vissza nem vonja, vagy az adatkezeléséhez való hozzájárulását bármely formában visszavonja.

· Átmeneti rendelkezések

A hatályba lépést követően minden olyan személyes adatot, amelyek kezelési feltételei jelen szabályzatnak nem felelnek meg, 2018. december 31. napjáig törölni kell, illetve a papíralapon rögzítetteket meg kell semmisíteni. Az érintetteket, így különösen a tanfolyamokon résztvevőket 2018. május 25. napjáig tájékoztatni kell a franchise jogosult adatkezelési elveiről és azok elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell felvenni.

Jelen szabályzat rendelkezéseit a Semina Oktatóközpont Kft. honlapján, továbbá az egyes jogosultak saját honlapján is elérhetővé kell tenni.